Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar KEEP-IT BV, wordt verwezen naar de Besloten Vennootschap KEEP-IT, met maatschappelijke zetel te Potterstraat 150 – 9170 Sint-Pauwels en met als ondernemingsnummer 0606.961.662.

Wanneer u beroep doet op de diensten van KEEP-IT BV, vertrouwt u hem/haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die KEEP-IT BV verzamelt, waarom KEEP-IT BV deze verzamelt en wat KEEP-IT BV hiermee doet. Hierbij wil KEEP-IT BV er u tevens op wijzen dat KEEP-IT BV steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover KEEP-IT BV beschikt.

1. Welke gegevens verzamelt KEEP-IT BV en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die KEEP-IT BV aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :

 • Vb. werkplanning
 • Vb. boekhouding
 • Vb. facturatiedoeleinden
 • Vb. om wijzigingen in ons beleid te melden

KEEP-IT BV verzamelt uw persoonsgegevens of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met KEEP-IT BV opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens kunnen naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,… bevatten).

In andere gevallen verzamelt KEEP-IT BV persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website van KEEP-IT BV bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. KEEP-IT BV gebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan KEEP-IT BV. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.

KEEP-IT BV verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt KEEP-IT BV deze gegevens?

KEEP-IT BV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij/zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

KEEP-IT BV gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem/haar om tussenkomst verzocht.

KEEP-IT BV vraagt u om toestemming voordat hij/zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan KEEP-IT BV uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn/haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn/haar dienstverlening.

KEEP-IT BV deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten KEEP-IT BV, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

KEEP-IT BV kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten KEEP-IT BV wanneer u hem/haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van KEEP-IT BV wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Om juridische redenen

KEEP-IT BV deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten KEEP-IT BV als hij/zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van KEEP-IT BV, zijn/haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als KEEP-IT BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij/zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij/ze zijn/haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

KEEP-IT BV doet zijn/haar uiterste best om zichzelf en zijn/haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • KEEP-IT BV evalueert periodiek en systematisch zijn/haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • KEEP-IT BV beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van KEEP-IT BV, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor KEEP-IT BV te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van KEEP-IT BV duidelijk te zijn over de gegevens die hij/ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt KEEP-IT BV onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal KEEP-IT BV proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij KEEP-IT BV die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan KEEP-IT BV u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij/zij uw verzoek kan verwerken. Indien u ons een verzoek tot aanpassing wenst over te maken, kunt u ons bereiken via e-mail privacy@keep-it.be of schriftelijk op ons adres Potterstraat 150 – 9170 Sint-Pauwels.

KEEP-IT BV kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

KEEP-IT BV streeft ernaar zijn/haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat KEEP-IT BV, nadat uw gegevens uit zijn/haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn/haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn/haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door KEEP-IT BV.

5. Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

KEEP-IT BV controleert regelmatig of hij/ze voldoet aan zijn/haar eigen privacyverklaring. Wanneer KEEP-IT BV formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij/zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. Contact kan worden opgenomen via aangetekend schrijven op Potterstraat 150 – 9170 Sint-Pauwels of via privacy@keep-it.be.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. KEEP-IT BV zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.