1. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Keep-IT BV en naargelang het geval, de professionele of particuliere klant (hierna beiden de “klant” genoemd). Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Keep-IT BV en de klant. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.
 2. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door beide partijen schriftelijk werd aanvaard.
 3. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren
 4. Aanbiedingen voor werkzaamheden en/of leveren van diensten zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever ertoe gehouden het voorschot te betalen. We behouden ons het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.
 6. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden en/of levering van diensten, benevens door alle wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 7. Wanneer de opdracht na het sluiten van de overeenkomst, wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden gefactureerd, vermeerderd met 20% van de totaalwaarde van het contract. Deze zijn te beschouwen als dekking voor administratieve kosten.
 8. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden en/of diensten apart in rekening
 9. Als het uitvoeren van het project om welke reden dan ook (bijv. staking, beslaglegging, afwezigheid van de contactpersoon, …) wordt verhinderd, en de opdrachtgever laat na om KEEP-IT BV hiervan tijdig op de hoogte te brengen, dan zullen de reeds gemaakte kosten buiten de overeengekomen offerteprijs om, gefactureerd worden.
 10. Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijdingen van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de
 11. In geen geval is KEEP-IT BV aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
 12. Voor zover onze activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden voor o.a. internetconnectie, domeinnamen, website, webruimte, software, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefend worden, kan KEEP-IT BV dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen, voortkomend uit deze relaties met KEEP-IT BV of het verbreken ervan.
 13. KEEP-IT BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer KEEP-IT BV als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg met de opdrachtgever geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 14. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting en uiterlijk op 7 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Wij hebben het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen verzuimt. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling
 15. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 8% intrest per jaar voor ondernemingen. Voor particulieren is de wettelijke intrestvoet van toepassing. Er is ook een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van € 40,00 per factuur, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van annulatie van een bestelling worden de eventuele reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald en worden zij beschouwd als de door de klant verschuldigde annulatiekosten. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde factuur vallen ten laste van de klant.
 16. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaan van KEEP-IT BV over op de klant na volledige betaling van de totale verkoopprijs. Niettegenstaande deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s van verlies of beschadiging met betrekking tot de geleverde goederen op de klant over op het moment van de levering en voor professionele klanten op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang KEEP-IT BV, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen.
  Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van KEEP-IT BV kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel. De professionele klant zal KEEP-IT BV verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal KEEP-IT BV op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 17. Ingeval van insolvabiliteit, faillissement of overmacht, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en KEEP-IT BV, is KEEP-IT BV gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan KEEP-IT BVBA. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 dagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is KEEP-IT BV gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.
 18. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor KEEP-IT BV en kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding, korting op ons toekomende bedragen of ontbinding van de overeenkomst.
 19. De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten aan ons te melden. Indien de betwisting gegrond is zullen wij deze gebreken verhelpen. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting.
  Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 20. Klachten i.v.m. een niet-conforme uitvoering van de overeenkomst dienen per aangetekend schrijven aan KEEP-IT BV te worden meegedeeld. Klachten die niet per aangetekend schrijven, worden als nietig en onbestaande beschouwd. Klachten i.v.m. de facturen van KEEP-IT BV dienen per aangetekend schrijven aan KEEP-IT BV te worden meegedeeld binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de factuurdatum. Klachten die niet per aangetekend schrijven of na het verstrijken van deze termijn worden geformuleerd, worden als nietig en onbestaande beschouwd. De facturen van KEEP-IT BV die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn geprotesteerd worden onweerlegbaar geacht door de klant definitief te zijn aanvaard.
 21. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, mag al het door ons vervaardigde en/of geleverde materiaal niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KEEP-IT BV worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 22. Het (intellectueel) eigendom van de door ons verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij KEEP-IT BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan KEEP-IT BV hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding bedingen.
 23. Behoudens in geval van opzettelijke fout van KEEP-IT BV, is elke aansprakelijkheid in hoofde van KEEP-IT BV, die ontstaat door, tijdens of naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht haar aard (contractueel of buitencontractueel, objectief of foutaansprakelijkheid,…), steeds beperkt tot maximaal het totaal van de door de klant aan KEEP-IT BV in uitvoering van de betrokken overeenkomst betaalde bedragen, exclusief BTW. De aansprakelijkheid van KEEP-IT BV is ten allen tijde beperkt tot de bedragen dewelke uitbetaald worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekeraar BA.
 24. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.
 25. Alle overeenkomsten gesloten tussen KEEP-IT BV en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen KEEP-IT BV en zijn klanten vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van KEEP-IT BV gevestigd is.
 26. Wanneer diensten door KEEP-IT BV worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het versturen van facturen, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de diensten waarvoor KEEP-IT BV werd aangesteld. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zicht kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming word gegeven, zal de klant worden opgenomen in de nieuwsbrief van KEEP-IT BV. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. KEEP-IT BV zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.